1.

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
195404091982031003

2.

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
195808151984031004

3.

Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.

Hakim Tinggi
195509121983031003

4.

Dra. Masdarwiaty, M.A.

Hakim Tinggi
195310251986032001

5.

H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.

Hakim Tinggi
195302211979031004

6.

Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
195312251980031019

7.

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.

Hakim Tinggi
195308051980031005

8.

Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution

Hakim Tinggi
195608041984031003

9.

Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi

Hakim Tinggi
195212311983031011

10.

Dr. H. Abd. Mannan Hasyim S.H., M.H.

Hakim Tinggi
195709131983031002

11.

Dr. Drs. H. Rafi`uddin, M.H.

Hakim Tinggi
195803141983031004

12.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Tinggi
195604081983032001

  • 954-d-pahlawan-harahap.jpg
  • 955-s-rosmawardani.jpg
  • 956-d-bj-habibie.jpg
  • 957-s-mhd-nuh.jpg
  • 958-s-yayan-liana.jpg
  • 959-s-shalahuddin.jpg
  • 960-s-masalan-bainon.jpg
  • 961-s-royid-mumtaz.jpg
  • 962-s-zubaidah-hanoum.jpg
  • 963-s-basuni.jpg